Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Door ondertekening op de bestelbon of aanvaarding van het bestek door de aanbetaling te voldoen erkent de klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
Alle bepalingen, verschillend of tegenstrijdig aan onze algemene voorwaarden die op de bestelbonnen of andere documenten uitgaande van de klant zouden voorkomen, zijn ons maar tegenstelbaar voor zover zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een voorafgaand uitdrukkelijk geschreven akkoord.

2. De verkoops- en aannemingsovereenkomst zal slechts tot stand zijn gekomen nadat wij ons schriftelijk akkoord hebben gegeven met de bestelling van de klant en in voorkomend geval na betaling van het voorschot.

3. Behoudens andersluidend beding voert onze onderneming de werken uit volgens prijslijsten op basis van eenheidsprijzen.
Elke belasting van welke aard ook die zou wegen op de materialen hun transport, en in het algemeen alle bijkomende lasten van de overeenkomst zijn ten laste van de klant hier inbegrepen de belastingen die zouden worden uitgevaardigd of van toepassing zouden worden tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

4. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding gelden leveringsdata en/of uitvoeringstermijnenslechts bij benadering en kunnen ons niet binden.
Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid indien de levering of uitvoering niet kon worden gedaan binnen de overeengekomen termijn, indien de vertraging te wijten is aan overmacht of aan elk ander feit dat ons niet ten laste kan worden gelegd. Een dergelijke vertraging geeft de client niet het recht de bestelling te annuleren noch enige vergoeding te eisen. Onze onderneming behoudt zich het recht voor de uitvoering van het contract verder te zetten of deze als verbroken te beschouwen indien uitvoering niet mogelijk is.

5. Op straffe van verval dient elke klacht van de klant ons ter kennis worden gebracht door een aangetekend schrijven binnen acht dagen na levering van de goederen of prestatie van diensten.

6. Waarborgen: Inzake Balneotherapie worden de rompen vervaardigd in thermisch behandeld acryl en versterkt met polyester en glasfiber 5 jaar gegarandeerd door de constructeur. Elk defect onderdeel zal worden vervangen, doch onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot de eenvoudige vervanging van het stuk en er zal derhalve geen enkele terugbetaling, schadevergoeding of andere vergoeding kunnen worden geëist om welke reden dan ook. Deze waarborg wordt verleend onder voorwaarde van een normaal gebruik en vangt aan vanaf de leverdatum.

Wij verlenen geen waarborg voor de elektrische installatie die dient te gebeuren door een erkende elektricien gekozen door de klant op basis van zijn eigen volledige verantwoordelijkheid. In geval van renovatie van een badkuip, garanderen wij ons werk gedurende twee jaar voor zover het onderhoud van de badkuip is gebeurd met aangepaste niet schurende producten. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade die zich zou voordoen aan de bestaande leidingen veroorzaakt door ouderdom alsook voor elke schade die zou voortvloeien uit het breken van de leidingen.

7. Betalingen: behoudens andersluidend beding zijn al onze facturen contant betaalbaar aan de technieker na plaatsing van de toestellen.
Niet betaling van één enkele factuur op haar vervaldatum brengt de volledige en onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle nog verschuldigde sommen welke ook de eerder toegestane afbetalingsfaciliteiten zijn. Bij gebreke van betaling op de vervaldag van een gedeeltelijke levering behouden wij ons het recht voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de bestelling te annuleren, zonder recht op enige schadevergoeding van de klant. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist een nalatigheidsrente is verschuldigd van 12% per jaar. Elke niet betaalde factuur op haar vervaldag zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is, worden verhoogd met een strafbeding van 15% met een minimum van € 125,- onafgezien van elke andere mogelijke schadevergoeding waarop wij recht kunnen hebben.

8. Eigendomsvoorbehoudclausule: de geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de integrale betaling van de overeengekomen prijs.
In geval van niet betaling binnen de voorziene termijn, behouden wij ons het recht voor de geleverde goederen terug te nemen, op kosten van de koper en zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan onderhavige verkoopsvoorwaarden inzake de betaling.